ze života ScioŠkol

Česká školní inspekce ve ScioŠkole

Jak vypadá hodnocení ScioŠkoly po pěti letech fungování? Česká školní inspekce si tentokrát pro svoji návštěvu zvolila ScioŠkolu ve Frýdku-Místku. Jaké jsou silné stránky školy? A jaké jsou ty slabé?

29. 6. 2022| Darina Klimparová
FM CSI 2022

Závěry

Pojďme tedy rovnou na závěry. A koho zajímá více, může si níže přečíst celou zprávu České školní inspekce. Čtení je to více než příjemné.

Silné stránky

Řízení školy probíhá s důrazem na rozvíjení pozitivního klimatu, vstřícnou komunikaci i vzájemnou informovanost mezi účastníky vzdělávání a vytváří podmínky pro účinné naplňování koncepčních záměrů školy.

Při vzdělávání jsou uplatňovány podnětné výukové strategie za účelem uspokojení různých potřeb žáků se zřetelem na realizaci individuálního a diferencovaného přístupu s využitím formativního a motivačního hodnocení i sebehodnocení žáků.

Žáci se učili diskutovat, řešit problémy, zamýšlet se nad kladenými problémovými otázkami, vnímat, porovnávat a vyhodnocovat názory spolužáků a jimi navrhovaná řešení zadaných úkolů.

Vzdělávání probíhá v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích s podporou tematicky zaměřených aktivit, projektů, praktické výuky s propojováním učebního obsahu s příklady z reálného života. Otevřenost, ochota spolupracovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu vede k efektivnímu rozvoji sociálních, personálních, občanských a komunikativních kompetencí žáků i jejich studijní autonomie.

Účinná je spolupráce se zákonnými zástupci žáků podpořená návštěvami rodičů ve výuce a pravidelnou realizací třídních schůzek ve formě konzultací vedených v tripartitě (průvodce – rodič – žák).

Diskuzní i výukové kruhy podporovaly další učení, rozvoj znalostí a dovedností žáků. Pedagogové při nich k žákům přistupovali jako k osobnostem, které nesou odpovědnost za své vlastní vzdělávání.

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení

Příležitostí školy je systematičtější uspořádání aktivit školní družiny s uváženým propojením vzdělávací nabídky v celém spektru zájmového vzdělávání a efektivnější spolupráce vychovatelů.

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

Trvale usilovat o zajištění základního i zájmového vzdělávání pedagogickými pracovníky s požadovanou kvalifikací.

Celá zpráva k přečtení